Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.TacoMundo.com  accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Taco Mundo BV welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren.

Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die worden gedaan via de website, worden gedaan aan desbetreffende franchisenemer. Taco Mundo BV en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Taco Mundo.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Taco Mundo BV en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt.
Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u ons privacy statement raadplegen.

1.3. Taco Mundo en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegevens in ieder geval nooit zonder uw toestemming vervreemden aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

1.4. De Taco Mundo winkels worden door zelfstandige ondernemers middels franchise voor eigen rekening geëxploiteerd.

2. Levering

2.1. Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen
die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. Bij bestelling boven een bepaald bedrag, zoals op de website vermeld, is bezorging gratis.

2.2. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan per winkel vermeld op www.tacomundo.com.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5. Taco Mundo verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bij het voltooien van een bestelling met hierin alcoholische dranken bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn. De bezorgers van Taco Mundo zullen bij twijfel over de vereiste leeftijd om legitimatie vragen. Indien er niet wordt voldaan aan de minimum leeftijdsvereiste, zijn onze bezorgers genoodzaakt de alcoholische dranken mee terug te nemen.

3. Promotionele acties

3.1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is, kunnen Taco Mundo BV en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2. Taco Mundo BV en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

3.3. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met Mundo Menus en Amigo Deals

3.4. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere kortingscodes

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.TacoMundo.com.
Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan
kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer
dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.TacoMundo.com en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Taco Mundo B.V.,aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.TacoMundo.com en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen.

Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Taco Mundo B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De totale aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2. De aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag uit hoofde van de daartoe afgesloten verzekering.

6.3. De aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4. De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy Verklaring

1. Inleiding

Wanneer u een van onze website of app bezoekt, bestelt bij een van onze winkels of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacyreglement is uiteengezet.

De door u aan Taco Mundo B.V., hierna Taco Mundo, verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze verklaring is bepaald, worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie de we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen of kunnen we uw bestelling mogelijk niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacy reglement, wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze website of app te vermijden.

Door het gebruik van onze website of app of het doen van een bestelling of het verder verstrekken van persoonlijke informatie wordt u geacht het reglement, zoals in deze verklaring is uitgewerkt, te accepteren.

2. Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing binnen Taco Mundo en de franchiseondernemingen aangesloten bij deze formule en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van klanten.

3. Begripsomschrijving

– Persoonsgegevens: elk gegeven die herleidbaar is tot ene klant of een derde belangstellende.

– Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

4. Doel

Het verwerken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens door de klant aan Taco Mundo zijn verstrekt, de (optimalisatie van de) dienstverlening aan de klanten van Taco Mundo.

Taco Mundo kan persoonsgegevens gebruiken:

 1. om de (toekomstige) bestelling van de klant op de meest optimale manier te verwerken;
 2. om door de klant gedane bestellingen financieel af te handelen;
 3. om de relatie met de klant te onderhouden en uit te breiden onder meer door het toesturen van nieuwsbrieven aan klanten en door klanten op de hoogte te stellen van voor hen interessante aanbiedingen en assortimentswijzigingen binnen Taco Mundo;
 4. voor statistische en communicatieve en communicatieve doeleinden.

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de verbetering van de bedrijfsvoering van Taco Mundo. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Taco Mundo vraagt de klant om instemming en informeert de klant over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

5. Welke gegevens worden verzameld

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • locatiegegevens
 • betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • ip-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

6. Verstrekking van persoonsgegevens

Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift

en/of

indien zulks noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze informatie aan Taco Mundo B.V. is verschaft. In dit verband kunnen Taco Mundo en de franchisenemers van Taco Mundo onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derde partijen die uw online betalingen verwerken, aanbieders van IT-beheer, derde partijen die analyses van klantbestellingen bieden, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze sms-dienst verzorgen en mailverzorgers;
 • als u een bestelling doet via onze website, mobiele website of app, zal de betaling via een creditkaart, pinpas, iDeal of Apple Pay worden overgedragen en worden beheerd door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt en die de betaling zal bevestigen aan Taco Mundo door het verstrekken van de transactie-ID en de status van de betaling;
 • met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat uw informatie werd verzameld of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt gedaan.

Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doeltellingen van Taco Mundo, aan derden beschikbaar worden gesteld.

Taco Mundo sluit verwerkersovereenkomsten voor zover deze partijen geen zelfstandige verplichting hebben tot het verwerken van persoonsgegevens.

7. Bewaren van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan als redelijkerwijs nodig is voor een goede dienstverlening. Taco Mundo conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in beleidsregels van de meldplicht zijn beschrevene. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten.

8. beveiliging van de verwerking

Taco Mundo legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Taco Mundo zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden u echter aan om ons te informeren over wijzigingen in uw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van uw informatie kunnen beschikken. U wordt verzocht ons in kennis te stellen als u denk dat uw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd. U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijke verzoeken dienen rechtstreekt aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie hierna: Contact)

9. Website en cookies

Op de website van Taco Mundo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meeste gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Taco Mundo maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Taco Mundo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

10. Contact

Als u wilt weten welke gegevens Taco Mundo over u heeft vastgelegd, waarvoor Taco Mundo deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u dit doen via een e-mail naar info@TacoMundo.com. Taco Mundo streeft ernaar om een verzoek binnen vier weken te verwerken.

Indien u niet langer marketing e-mails van Taco Mundo wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar Klantenservice@TacoMundo.com.

Taco Mundo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring, lees deze daarom regelmatig. De laatste versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op www.TacoMundo.com/wp/algemene-voorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze Pricacy Verklaring, neemt u dan contact op met:

Taco Mundo B.V.
Joop Geesinkweg 801
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
Info@TacoMundo.com
www.TacoMundo.com


MENU

KIES EEN CATEGORIE

Check hier in voor jouw bestemming: Mexico!

Een nieuwe Quesadilla!

Al meer dan 20 jaar staan de Quesadillas op ons menu en ze zijn door de jaren uitgegroeid tot een van de absolute favorieten. Dat snappen wij wel! Weet je niet wat een Quesadilla is? Dat is moeilijk te geloven, maar dit is een gegrilde, dubbelgevouwen tortilla met gesmolten kaas en andere heerlijke ingrediënten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor gegrilde kip in combinatie met rode uiringen, koriander en jalapeños. Deze variant staat ook wel bekend als de Quesadilla Grilled Spicy Chicken. Geen zin in vlees? Geen punt! Ga dan bijvoorbeeld voor de vegetarische variant, ofwel de Quesadilla Grilled Spicy Veggie Chicken. Er is keuze genoeg… We hebben maar liefst 9 varianten op ons menu staan. Heb je een FIESTA? Kies dan de Quesadilla 6 pack. Dit zijn 6 Quesadillas voor de prijs van 5. 

Gesmolten kaas is namelijk altijd een goede keuze, daarom zijn we druk bezig geweest met een nieuwe variant. Onze Chef Don Gustavo kwam met het geniale idee om Langzaam gegaard rundvlees te combineren met stukjes ananas en koriander. Al deze heerlijke ingrediënten heeft hij verwerkt in een Quesadilla en toen is de Quesadilla Barbacoa geboren! Probeer ‘m vandaag nog.